banner_1_rainy banner_2_rainy banner_1_m_rainy

เงื่อนไขการใช้บริการ

ข้อตกลงระหว่างท่านกับสำนักพระราชวัง

เว็บไซต์ของสำนักพระราชวัง อาจประกอบด้วยเว็บไซต์หรือเว็บเพจต่างๆ ที่ดำเนินการโดยสำนักพระราชวัง (เว็บไซต์และเว็บเพจดังกล่าวต่อไปนี้จะรวมเรียกว่า "เว็บไซต์") เงื่อนไขและข้อกำหนดการใช้งานเว็บไซต์เหล่านี้ใช้กับเว็บไซต์ การเสนอการใช้งาน เว็บไซต์นี้อยู่ภายใต้เงื่อนไขว่า ท่านจะต้องตกลงยอมรับเงื่อนไขและข้อกำหนดต่างๆ ที่กำหนดอยู่ในเงื่อนไขและข้อกำหนดการใช้งานเว็บไซต์นี้ โดยปราศจากการเปลี่ยนแปลงแก้ไขใดๆ ทั้งสิ้น การใช้เว็บไซต์ของท่านย่อมก่อให้เกิดความผูกพันและสัญญาตามกฎหมายตามที่ข้อกำหนด และเงื่อนไขต่างๆ ดังกล่าวทั้งหมด การใช้เว็บไซต์ใดเว็บไซต์หนึ่ง โดยเฉพาะของท่านอาจตกอยู่ภายใต้ข้อกำหนดเพิ่มเติมที่ได้มีการกำหนดไว้ในเว็บไซต์นั้นๆ ด้วย หากท่านไม่ยอมรับเงื่อนไขและข้อกำหนดการใช้งานเว็บไซต์เหล่านี้ โปรดอย่าเข้าสู่เว็บไซต์และอย่าใช้บริการออนไลน์ที่ให้บริการอยู่ในเว็บไซต์ การเปลี่ยนแปลงแก้ไขเงื่อนไขและข้อกำหนดการใช้งานเว็บไซต์เหล่านี้ สำนักพระราชวังขอสงวนสิทธิที่จะแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลง ข้อกำหนดและเงื่อนไขใดๆ ที่ระบุอยู่ในเว็บไซต์นี้รวมทั้งที่ระบุอยู่ในเว็บไซต์ใดเว็บไซต์หนึ่งเป็นการเฉพาะ ท่านมีหน้าที่ที่จะต้องคอยตรวจสอบข้อกำหนดเงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์ รวมทั้งข้อกำหนดเพิ่มเติมใดๆ ที่กำหนดอยู่ในเว็บไซต์ใดเว็บไซต์หนึ่งเป็นการเฉพาะอย่างสม่ำเสมอ การใช้เว็บไซต์ของท่านอย่างต่อเนื่องย่อมก่อให้เกิดข้อตกลงและสัญญาตามข้อกำหนดและเงื่อนไขใดๆ ที่ได้ถูกแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงดังกล่าวทั้งหมดด้วย

การใช้และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

เว้นแต่จะถูกจำกัดเป็นอย่างอื่นโดยกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ในขณะนั้น ท่านตกลงและยอมรับว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านทั้งหมดที่สำนักพระราชวังรวบรวมได้จากเว็บไซต์อาจถูกใช้และถูกเปิดเผยต่อบุคคล และเพื่อวัตถุประสงค์ ตามที่ระบุอยู่ในมาตรการและวิธีการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลผู้ใช้บริการของสำนักพระราชวัง

การเชื่อมต่อกับเว็บไซต์อื่นๆ

สำนักพระราชวังอาจจัดการให้มีการเชื่อมต่อกับเว็บไซต์อื่นๆ (เว็บไซต์อื่นๆที่ไม่ได้อยู่ ภายใต้การควบคุมดูแลของสำนักพระราชวังหรือหน่วยงานอื่นๆ ภายใต้สังกัดสำนักพระราชวัง) ทั้งนี้เพื่อเป็นการให้ข้อมูลและเพื่อความสะดวกของท่านเท่านั้น การที่ท่านเชื่อมต่อกับเว็บไซต์เหล่านั้นย่อมเป็นความเสี่ยงของท่านแต่เพียงผู้เดียวไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม สำนักพระราชวังจะไม่รับผิดสำหรับความเสียหายที่ท่านได้รับอันเนื่องมาจาก ข้อมูล สินค้า หรือบริการที่กำหนดหรือเสนอบนเว็บไซต์ของบุคคลที่สามที่เชื่อมต่อกับเว็บไซต์ ทั้งนี้ สำนักพระราชวังมิได้ให้คำรับรอง รับประกันหรือคำแนะนำใดๆ เกี่ยวกับข้อมูล สินค้าหรือบริการใดๆ ที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของบุคคลที่สามดังกล่าว และสำนักพระราชวังจะไม่รับผิดสำหรับความชำรุดบกพร่องหรือการผิดสัญญาใดๆ อันเกี่ยวกับสินค้า หรือบริการใดๆ ที่ปรากฏหรือโฆษณาในเว็บไซต์เหล่านั้น สำนักพระราชวังมิได้ให้หรือมีข้อผูกพันสัญญาหรือข้อตกลงใดๆ กับเว็บไซต์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลงของท่านกับเว็บไซต์อื่นๆ ดังกล่าวนั้น การเชื่อมต่อกับเว็บไซต์อื่นๆ เพื่อทำการดาวน์โหลดซอฟท์แวร์ใดๆ ที่สำนักพระราชวังจัดให้มีขึ้นนั้นเป็นเพียงเพื่อความสะดวกสบายของท่านเท่านั้น ไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม สำนักพระราชวังจะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดสำหรับความผิดพลาด หรือการปฏิบัติหน้าที่บกพร่องที่เกิดจากหรือเป็นผลมาจากซอฟท์แวร์ที่ท่านดาวน์โหลดมา โปรดตระหนักด้วยว่าการใช้ซอฟท์แวร์ใดๆที่ท่านดาวน์โหลด จะตกอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิที่เกี่ยวข้อง หากท่านไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิดังกล่าวนั้น ท่านอาจถูกถือว่าเป็นผู้ละเมิดลิขสิทธิ์หรือสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้ให้บริการซอฟท์แวร์ดังกล่าว ในกรณีเช่นว่านั้นสำนักพระราชวังจะไม่รับผิดสำหรับความเสียหายที่ท่านได้รับทุกประการ โปรดทราบด้วยว่าเมื่อใดก็ตามที่ท่านเชื่อมต่อกับเว็บไซต์อื่นๆ ดังกล่าว ท่านจะตกอยู่ภายใต้ข้อกำหนดเงื่อนไขและนโยบายการใช้เว็บไซต์ที่ท่านได้เข้าไปเยี่ยมชม

การชดใช้ค่าเสียหาย

ท่านตกลงที่จะชดใช้ค่าเสียหายให้กับสำนักพระราชวัง สำหรับการเรียกร้องความสูญเสีย ค่าใช้จ่าย และความเสียหายใดๆ (รวมทั้งค่าทนายความและค่าใช้จ่ายในศาล) ที่สำนักพระราชวังได้ประสบหรือได้รับอันเป็นผลมาจากการใช้เว็บไซต์โดยบุคคลอื่นใดโดยการใช้หมายเลขประจำตัวผู้ใช้บริการ และ/หรือรหัสลับส่วนตัวของท่าน

เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ ลิขสิทธิ์ และสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ

ข้อมูลที่กำหนดหรือแสดงอยู่ในเว็บไซต์ เป็นทรัพย์สินของสำนักพระราชวังและของบุคคลที่สาม (แล้วแต่กรณี) เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ ชื่อทางการค้า และสัญลักษณ์ทั้งหมดที่อ้างอิงหรือกำหนดอยู่บนเว็บไซต์ (ซึ่งรวมเรียกว่า "เครื่องหมายการค้า") จะรวมทั้งเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ และสัญลักษณ์ของสำนักพระราชวังและของบุคคลที่สาม โดยไม่จำต้องคำนึงถึงว่าเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ และสัญลักษณ์ดังกล่าว ได้รับการจดทะเบียนแล้วหรือไม่ ไม่มีส่วนหนึ่งส่วนใดของเงื่อนไขและข้อกำหนดการใช้งานเว็บไซต์นี้ จะถูกถือว่าเป็นการอนุญาตหรือการให้สิทธิในการใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าว สำนักพระราชวังขอสงวนสิทธิของสำนักพระราชวังทั้งหลายที่สำนักพระราชวังอาจมีเกี่ยวกับเว็บไซต์นี้ สำนักพระราชวังไม่อนุญาตหรือให้สิทธิในการใช้ข้อมูลและเครื่องหมายการค้าใดๆ ที่กล่าวข้างต้น เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากสำนักพระราชวังหรือจากบุคคลที่สาม (แล้วแต่กรณี) ส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดของเว็บไซต์ได้รับความคุ้มครองภายใต้กฎหมายลิขสิทธิ์ สิ่งใดๆ ที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ไม่อาจถูกเปลี่ยนแปลง แก้ไข ทำใหม่ ทำซ้ำ ดาวน์โหลดส่งผ่าน (ไม่ว่าในรูปแบบใดๆ หรือโดยวิธีการใดๆ) หรือใช้ในลักษณะใดๆ ก็ตามเพื่อวัตถุประสงค์ในทางการค้า ทั้งนี้เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากสำนักพระราชวัง

การบอกเลิกสัญญา ข้อจำกัดในการเข้าสู่ข้อมูล และข้อห้ามการใช้งาน

สำนักพระราชวัง ขอสงวนสิทธิที่จะใช้ดุลพินิจแต่เพียงผู้เดียวในการบอกเลิกสัญญานี้ หรือการยกเลิกการให้เข้าสู่ข้อมูลไม่ว่าบางส่วน หรือทั้งหมดของเว็บไซต์ รวมทั้งบริการที่เกี่ยวข้องในส่วนใดๆ ของเว็บไซต์ ทั้งนี้การบอกเลิก หรือยกเลิกดังกล่าว สำนักพระราชวังจะสามารถกระทำเมื่อใดก็ได้โดยไม่จำเป็นต้องมีสาเหตุของการบอกเลิกหรือยกเลิกนั้น และไม่จำเป็นต้องมีการแจ้งถึงการบอกเลิก และยกเลิกด้วยเงื่อนไขหนึ่งในเว็บไซต์ของท่าน คือท่านจะต้องไม่ใช้เว็บไซต์เพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ ซึ่งเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายหรือต้องห้ามตามเงื่อนไขและข้อกำหนด การใช้งานเว็บไซต์เหล่านี้ท่านจะไม่ใช้เว็บไซต์ ในลักษณะใดๆ ก็ตามซึ่งสามารถทำให้เกิดความเสียหายทำให้ไร้ซึ่งความสามารถ หรือทำให้เว็บไซต์หรือเครือข่ายที่เชื่อมต่อกับเว็บไซต์ต้องเสียหาย หรือทำให้เกิดการรบกวนการใช้งานเว็บไซต์ของบุคคลอื่นใด ท่านจะต้องไม่พยายามเข้าสู่เว็บไซต์ หรือระบบคอมพิวเตอร์ใดๆ หรือเครือข่ายที่เชื่อมต่อกับเว็บไซต์โดยปราศจากอำนาจไม่ว่าด้วยวิธีการเจาะฐานข้อมูล (hacking) ทำลายรหัสลับส่วนตัว (password mining) หรือวิธีการอื่นใด

การปฏิเสธความรับผิด

ข้อมูล สินค้า หรือบริการที่รวมอยู่ในหรือที่สามารถหาได้ผ่านทางเว็บไซต์ อาจไม่ถูกต้องหรือมีความผิดพลาดในการพิมพ์เว็บไซต์ และข้อมูลที่บรรจุอยู่ในเว็บไซต์จะได้รับการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอเป็นระยะ คำแนะนำใดๆ ที่ท่านได้รับผ่านทางเว็บไซต์ไม่ควรได้รับความไว้วางใจเพื่อใช้ในการตัดสินใจของท่าน ไม่ว่าจะเป็นการตัดสินใจในทางกฎหมาย หรือในทางการเงิน ท่านควรที่จะต้องปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพนั้นๆ เพื่อขอคำแนะนำที่เหมาะสมกับสถานการณ์ของท่าน สำนักพระราชวังไม่ได้ให้คำรับรองหรือรับประกันโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยายแต่อย่างใด เกี่ยวกับความเหมาะสม ความน่าเชื่อถือ ความมีอยู่และใช้งานได้ การทันกาลทันเวลา การไม่มีไวรัสหรือสิ่งอื่นใดที่เป็นอันตราย รวมทั้งความถูกต้องของข้อมูล ซอฟท์แวร์ สินค้าและรูปแบบแผนผังใดๆ ที่เกี่ยวข้องที่ปรากฏอยู่บนเว็บไซต์ทั้งนี้ไม่ว่าจะเพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ ก็ตาม สำนักพระราชวังไม่มีความรับผิดและจะไม่รับผิดสำหรับความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้น ไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อม (รวมทั้งความสูญเสียหรือความเสียหายกรณีพิเศษ) จากการใช้เว็บไซต์ของท่าน

กฎหมายที่ใช้บังคับ

เงื่อนไขและข้อกำหนดการใช้เว็บไซต์เหล่านี้จะอยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายแห่งราชอาณาจักรไทย และข้อพิพาทใดๆ ที่เกี่ยวข้องจะอยู่ภายใต้อำนาจในการตัดสินคดีแบบไม่ผูกขาดของศาลไทย ท่านตกลงว่าความสัมพันธ์ที่มีอยู่ระหว่างท่าน กับสำนักพระราชวังอันเป็นผลมาจากการทำข้อตกลงนี้หรือการใช้เว็บไซต์ของท่านนี้ ไม่เป็นกิจการร่วมค้า หุ้นส่วน การว่าจ้างหรือกิจการตัวแทนระหว่างท่าน กับสำนักพระราชวังแต่อย่างใดทั้งสิ้น ท่านตกลงรับทราบว่าสำนักพระราชวังไม่ตกอยู่ในความรับผิดแห่งการบังคับคดีตามกฎหมาย

การซื้อบัตรและการชำระเงิน

  • ทางสำนักพระราชวังถือว่าผู้ใช้บริการยอมรับเงื่อนไข และข้อกำหนดต่างๆ จากทางสำนักพระราชวังเรียบร้อย
  • การสั่งซื้อบัตรที่ทำธุรกรรมออนไลน์ครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว หมายถึง ท่านได้ชำระค่าสินค้า และค่าบริการแก่ทางสำนักพระราชวังเรียบร้อยแล้ว ไม่สามารถคืนเงินหรือยกเลิกได้
  • การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการชำระเงิน ในช่องทางต่างๆ เป็นค่าบริการจากทางผู้รับชำระค่าบริการเลือกใช้บริการช่องทางนั้นๆ ทางสำนักพระราชวังไม่ได้มีส่วนรับผิดชอบกับค่าธรรมเนียมการชำระเงินดังกล่าวแต่อย่างใด
  • เมื่อซื้อบัตรเข้าชมแบบจองล่วงหน้า ผู้ใช้บริการจะต้องมารับบัตรจริงที่หน้างาน โดยเจ้าหน้าที่จะทำการตรวจสอบข้อมูลการซื้อบัตรเข้าชม โดยการสแกนบาร์โค้ดบนหลักฐานการซื้อหรือกรอกรหัสยืนยันการซื้อสำหรับบัตรเข้าชมแบบจองล่วงหน้าในระบบเพื่อทำการออกบัตรเข้าชมจริง
  • กรุณานำเครดิตการ์ดที่ใช้ชำระเงินออนไลน์ และบัตรประจำตัวประชาชน หรือพาสปอร์ตมาแสดงที่เคาน์เตอร์จำหน่ายบัตร เพื่อยืนยันตัวตนว่าเป็นผู้ซื้อบัตรจริง
  • เมื่อซื้อบัตรเข้าชมออนไลน์แล้วจะไม่สามารถ ขอเงินคืน ยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงได้ ดังนั้นผู้ใช้บริการควรอ่านเงื่อนไขในการจองบัตรอย่างละเอียดก่อนทำการซื้อบัตร