banner_1_rainy banner_2_rainy banner_1_m_rainy

ประวัติศาสตร์

banner history banner history

พระบรมมหาราชวัง
และวัดพระศรีรัตนศาสดาราม

พระบรมมหาราชวังเป็นพระราชนิเวศน์ที่สร้างขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ในปี พ.ศ. 2325 เมื่อทรงสถาปนาเมืองหลวงขึ้นใหม่ในชัยภูมิที่เหมาะสม ณ ฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยา คือ กรุงเทพมหานครฯ โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างวัดพระศรีรัตนศาสดารามและสถาปนาเป็นพระอารามหลวงในพระบรมมหาราชวัง ตามโบราณราชประเพณีที่ถือสืบมาตั้งแต่สมัยสุโขทัย และได้อัญเชิญพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรจากพระวิหารน้อยวัดอรุณราชวราราม มาประดิษฐานในพระอุโบสถ

history detail 2 history detail 2
พร้อมกับ โปรดเกล้าฯ ให้สร้าง
วัดพระศรีรัตนศาสดารามและสถาปนาเป็น
พระอารามหลวงในพระบรมมหาราชวัง
history detail 31
history detail 32

วัดพระศรีรัตนศาสดาราม
หรือวัดพระแก้ว

วัดพระศรีรัตนศาสดาราม หรือวัดพระแก้ว เป็นพระอารามหลวงที่สถาปนาขึ้น สำหรับประดิษฐานพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร (พระแก้วมรกต) ตลอดจนเป็นสถานที่สำหรับพระมหากษัตริย์ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลต่าง ๆ ตามโบราณราชประเพณี มีลักษณะพิเศษ คือ เป็นพระอารามที่มีเฉพาะเขตพุทธาวาส จึงไม่มีพระสงฆ์จำพรรษา เช่นเดียวกับวัดมหาธาตุในพระราชวังหลวงสมัยสุโขทัย และวัดพระศรีสรรเพชญในพระราชวังหลวงสมัยอยุธยา มีศาลาราย 12 ศาลา ด้านทิศใต้และทิศเหนือของพระอุโบสถ สำหรับสาธุชนนั่งฟังพระธรรมเทศนา หรือนักเรียนอ่านฉันท์โอ้เอ้วิหารรายในโอกาสสำคัญ