The grand palace

["2019-01-01","2019-01-01","2019-02-19","2019-02-19","2019-03-21","2019-03-21","2019-04-02","2019-04-02","2019-04-15","2019-04-15","2019-05-17","2019-05-17","2019-05-18","2019-05-18","2019-06-09","2019-06-09","2019-07-04","2019-07-04","2019-07-16","2019-07-16","2019-07-17","2019-07-17","2019-07-28","2019-07-28","2019-08-12","2019-08-12","2019-09-24","2019-09-24","2019-10-13","2019-10-13","2019-10-23","2019-10-23","2019-11-12","2019-11-12","2019-12-05","2019-12-05","2019-12-06","2019-12-06"]
[]

ปฎิทินเข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดาราม

วันเข้าชม
กรุณาซื้อบัตรเข้าชมล่วงหน้า 1 วัน ( ตามเวลาประเทศไทย GTM+7 )
วัดพระศรีรัตนศาสดาราม
เวลาเปิดเข้าชม 8:30 น. ถึง 15:30 น.
เปิดทั้งวัน
พระบรมมหาราชวัง
เวลาเปิดเข้าชม 8:30 น. ถึง 15:30 น.
เปิดทั้งวัน
พระอุโบสถ
เวลาเปิดเข้าชม 8:30 น. ถึง 15:30 น.
เปิดทั้งวัน
วัดพระศรีรัตนศาสดาราม
เวลาเปิดเข้าชม 8:30 น. ถึง 15:30 น.
เปิดทั้งวัน
พระบรมมหาราชวัง
เวลาเปิดเข้าชม 8:30 น. ถึง 15:30 น.
เปิดทั้งวัน
พระอุโบสถ
เวลาเปิดเข้าชม 8:30 น. ถึง 15:30 น.
เปิดทั้งวัน