The grand palace

["2019-12-12","2019-12-12","2020-01-01","2020-01-01","2020-02-08","2020-02-08","2020-03-09","2020-03-09","2020-04-06","2020-04-06","2020-04-15","2020-04-15","2020-05-02","2020-05-02","2020-05-03","2020-05-03","2020-05-04","2020-05-04","2020-05-05","2020-05-05","2020-05-06","2020-05-06","2020-05-10","2020-05-10","2020-06-03","2020-06-03","2020-06-28","2020-06-28","2020-07-05","2020-07-05","2020-07-06","2020-07-06","2020-07-09","2020-07-09","2020-07-10","2020-07-10","2020-07-28","2020-07-28","2020-07-29","2020-07-29","2020-08-12","2020-08-12","2020-10-13","2020-10-13","2020-10-23","2020-10-23","2020-11-01","2020-11-01","2020-12-05","2020-12-05"]
[]

ปฎิทินเข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดาราม

วันเข้าชม
กรุณาซื้อบัตรเข้าชมล่วงหน้า 1 วัน ( ตามเวลาประเทศไทย GTM+7 )
วัดพระศรีรัตนศาสดาราม
เวลาเปิดเข้าชม 8:30 น. ถึง 15:30 น.
เปิดทั้งวัน
พระบรมมหาราชวัง
เวลาเปิดเข้าชม 8:30 น. ถึง 15:30 น.
เปิดทั้งวัน
พระอุโบสถ
เวลาเปิดเข้าชม 8:30 น. ถึง 15:30 น.
เปิดทั้งวัน
วัดพระศรีรัตนศาสดาราม
เวลาเปิดเข้าชม 8:30 น. ถึง 15:30 น.
เปิดทั้งวัน
พระบรมมหาราชวัง
เวลาเปิดเข้าชม 8:30 น. ถึง 15:30 น.
เปิดทั้งวัน
พระอุโบสถ
เวลาเปิดเข้าชม 8:30 น. ถึง 15:30 น.
เปิดทั้งวัน