ย้อนกลับ

พื้นที่

1

คลิก เพื่อสำรวจพื้นที่
image-area1-dt หอพระมณเฑียรธรรม พระวิหารยอด หอพระนาก นครวัดจำลอง ปราสาทพระเทพบิดร พระมณฑป พระศรีรัตนเจดีย์ หอพระคันธารราษฎร์ พระอุโบสถ หอระฆัง หอพระราชพงศานุสรณ์ <br class='show-xs'/>และหอพระราชกรมานุสรณ์ พระแก้วมรกต <br class='show-xs'/>และพระพุทธรูปอื่นๆ พระระเบียง และจิตรกรรม<br class='show-xs'/>ฝาผนังเรื่องรามเกียรติ์ ยักษ์ทวารบาล พระอัษฎามหาเจดีย์ พระบุษบก ประติมากรรมฤาษี พระโพธิธาตุพิมาน พระเจดีย์ทอง 2 องค์
image-area1-mb หอพระมณเฑียรธรรม พระวิหารยอด หอพระนาก นครวัดจำลอง ปราสาทพระเทพบิดร พระมณฑป พระศรีรัตนเจดีย์ หอพระคันธารราษฎร์ พระอุโบสถ หอระฆัง หอพระราชพงศานุสรณ์ <br class='show-xs'/>และหอพระราชกรมานุสรณ์ พระแก้วมรกต <br class='show-xs'/>และพระพุทธรูปอื่นๆ พระระเบียง และจิตรกรรม<br class='show-xs'/>ฝาผนังเรื่องรามเกียรติ์ ยักษ์ทวารบาล พระอัษฎามหาเจดีย์ พระบุษบก ประติมากรรมฤาษี พระโพธิธาตุพิมาน พระเจดีย์ทอง 2 องค์