banner_1_summer banner_2_summer banner_1_m_summer

พิพิธภัณฑ์ผ้าใน
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ

พิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

ตั้งอยู่ ณ หอรัษฎากรพิพัฒน์ ในเขตพระราชฐานชั้นนอก
ริมกำแพงพระบรมมหาราชวังทางทิศเหนือ
ระหว่างประตูวิเศษไชยศรี

และประตูวิมานเทเวศร์

textile
pattern1

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

มีพระราชดำริให้จัดตั้งพิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถขึ้น

เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับผ้าไทย และประวัติศาสตร์
เครื่องแต่งกายของคนไทย

ต่อมา ใน พ.ศ. 2546 สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงกราบบังคมทูล
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต ใช้อาคาร
หอรัษฎากรพิพัฒน์เป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์ผ้าฯ และเปิดดำเนินการอย่างเป็นทางการในวันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

โดยมีวัตถุประสงค์ในการรวบรวมจัดเก็บรักษาผ้าไทย และเอกสารที่เกี่ยวข้อง ตลอดจน
จัดแสดงงานหัตถศิลป์จากผ้าอันทรงคุณค่าของราชสำนัก และผ้าพื้นเมืองต่างๆ เพื่อสืบสาน
พระราชปณิธานในการอนุรักษ์การทอผ้าของไทยให้คงอยู่เป็นสมบัติทางวัฒนธรรม
ของชาติสืบไป

museum
Khon sec

สิริราชพัสตราบรมราชินีนาถ

จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา
๑๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ และเพื่อเผยแพร่
พระราชกรณียกิจของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผ่านฉลองพระองค์ ในช่วงเวลาต่างๆ

museum

สิริราชพัสตราบรมราชินีนาถ

จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา
๑๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ และเพื่อเผยแพร่
พระราชกรณียกิจของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผ่านฉลองพระองค์ ในช่วงเวลาต่างๆ

museum
pattern1
patternb2
mission

ปัก : ถัก : ทอ

จัดแสดงผ้าที่สวยงามเป็นเอกลักษณ์จากภูมิภาคต่างๆ ของประเทศไทย ผ่านผลงานศิลปะสื่อผสมร่วมสมัยที่ผลิตจากผ้ามูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ
ในภูมิภาคต่างๆ นอกจากนี้ยังจัดแสดงตัวอย่างผ้าแต่ละประเภทและอุปกรณ์ทอผ้า รวมถึงกรรมวิธีการทอผ้าหลากชนิด เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในความเป็นมา และความสําคัญของผ้าแต่ละท้องถิ่น

pattern1

ร้านพิพิธภัณฑ์

เป็นร้านจำหน่ายหนังสือ และผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของพิพิธภัณฑ์ผ้าฯ

ตลอดจนผลิตภัณฑ์ของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทั้งในแบบดั้งเดิม และแบบร่วมสมัย เช่น สินค้าตกแต่งบ้าน


เครื่องแต่งกายที่ทำจากผ้าฝ้าย และผ้าไหม เครื่องประดับ เครื่องจักสาน
เครื่องเขียน และดอกไม้ประดิษฐ์ เป็นต้น นอกจากนี้ร้านพิพิธภัณฑ์ยังจำหน่ายสินค้าที่ออกแบบขึ้นมาพิเศษเพื่อให้เกี่ยวเนื่องกับนิทรรศการที่จัดแสดงด้วย

mission
Khon sec

ข้อมูลนักท่องเที่ยว

เวลาทำการ
พิพิธภัณฑ์ผ้าฯ เปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา

9.00 - 16.30 น.
(ปิดจำหน่ายบัตรเข้าชมเวลา 15.30 น.)
วันเสาร์ ปิดให้บริการ 16.00 น.

อัตราค่าเข้าชม
*ผู้ใหญ่: 150 บาท
*ผู้สูงอายุ (อายุ 65 ปีขึ้นไป) : 80 บาท
*นักเรียน / นักศึกษา: 50 บาท
*เด็กอายุ 12-18 ปี: 50 บาท
*เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี เข้าชมฟรี
(*โปรดแสดงบัตรประจำตัว)

สถานที่ตั้ง
พิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ต้ังอยู่ ณ หอรัษฎากรพิพัฒน์ ในพระบรมมหาราชวัง ระหว่างประตูวิมานเทเวศน์กับประตูวิเศษไชยศรี

โทรศัพท์: +66-2-225-9420 และ +66-2-225-9430  
โทรสาร: +66-2-225-9431
เว็บไซต์: www.qsmtthailand.org
เฟซบุ๊ก: www.facebook.com/qsmtthailand/
อินสตาแกรม: www.instagram.com/qsmtthailand/

เข้าสู่เว็บไซต์
pattern1
patternb2

ข้อมูลนักท่องเที่ยว

เวลาทำการ
พิพิธภัณฑ์ผ้าฯ เปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา

9.00 - 16.30 น.
(ปิดจำหน่ายบัตรเข้าชมเวลา 15.30 น.)
วันเสาร์ ปิดให้บริการ 16.00 น.

อัตราค่าเข้าชม
*ผู้ใหญ่: 150 บาท
*ผู้สูงอายุ (อายุ 65 ปีขึ้นไป) : 80 บาท
*นักเรียน / นักศึกษา: 50 บาท
*เด็กอายุ 12-18 ปี: 50 บาท
*เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี เข้าชมฟรี
(*โปรดแสดงบัตรประจำตัว)

สถานที่ตั้ง
พิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ต้ังอยู่ ณ หอรัษฎากรพิพัฒน์ ในพระบรมมหาราชวัง ระหว่างประตูวิมานเทเวศน์กับประตูวิเศษไชยศรี

โทรศัพท์: +66-2-225-9420 และ +66-2-225-9430  
โทรสาร: +66-2-225-9431
เว็บไซต์: www.qsmtthailand.org
เฟซบุ๊ก: www.facebook.com/qsmtthailand/
อินสตาแกรม: www.instagram.com/qsmtthailand/

เข้าสู่เว็บไซต์
khon

สถานที่เยี่ยมชมอื่นๆ

ดูทั้งหมด